REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW
JOANNA WRÓBEL

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW JOANNA WRÓBEL

 1. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport,prawo jazdy). Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.
 3. W przypadku wynajmu kajaków nie występujemy w roli organizatora spływów, oznacza to, że nie zapewniamy instruktorów, ratowników i ubezpieczenia. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszajaca potrzebe rezerwacji sprzętu dla grupy osób. Organizator spływu jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt, właściwyprzebieg spływu, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości i zakładanie kamizelek asekuracyjnych przez uczestników splywu.
 4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzajacych. Zakazane jest również spożywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających bądź innych o podobnym działaniu w trakcie oczekiwania na wypłynięcie
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu Umowy najmu oraz o odpowiedzialności materialnej, która zawiera informacje o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, oraz wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Wypożyczajacy ponosi pełną odpowiedzialnośc materialną. Każdy Wypożtyczający potwierdza pisemnie ilość wynajetego sprzętu i tym samym potwierdza odpowiedzialność za niego.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzetu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazanie ewentualnych uwag wydającemu sprzęt przed podpisaniem umowy najmu. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu wodnego są kamizelki asekuracyjne oraz wiosła, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 7. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody
 8. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy
 9. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenie nieodwaracalne sprzętu( kajaku, wioseł, kamizelek asekuracyjnych, kamerek GoPro) Wypożyczający zwraca jego równowartośc w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Wypożyczajacy odpowiada również za uszkodzenia sprzętu, skutkujące częściową utratą wartości sprzętu.
 10. Inne niż wcześniej ustlone terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię
 11. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników na spływie, a w szczególnościza szkody jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 12. Wypożyczalnia kajaków Joanna Wróbel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 13. Wypożyczalnia kajaków Joanna Wróbel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie smaochody, a w szczeg ólności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 14. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będaą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne bedzie rostrzygał sad właściwy dla Wypożyczalni kajaków Joanna Wróbel
Scroll to Top